Şartlar ve Koşullar

Bu web sitesini ( Kısaca ‘’SİTE’’ olarak anılacaktır.) Kullanmak için aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu ‘’SİTE’’ de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’YE hizmet sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HÜKÜMLER VE MADDELER MEVZUATA GÖRE VEYA N3 ETKİNLİK’İN TEK TARAFLI İRADESİ İLE İSTENİLDİĞİ ZAMAN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

1. Taraflar

Site kullanım sözleşmesi (bundan böyle 'Site Kullanım Sözleşmesi' olarak anılacaktır), N3 Etkinlik (kısaca “N3 Etkinlik” ya da site sahibi olarak yer alacaktır) ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, sitenin kullanım koşulları ve kullanıcılarla site sahibinin hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla düzenlenmiş ve ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması butonuna basıldığı anda taraflar arasında akdedilmiştir. Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Site Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Etkinlik düzenleyici de kullanım sözleşmesinin tarafıdır ve aynı zamanda kullanıcı olabilir. Etkinlik düzenleyici kısaca bu sözleşmede “ED” olarak yer alabilir. “Ed” Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder

2. Tanımlar

N3 Etkinlik Proje Ekibi: n3etkinlik.com.tr sitesinin sahibidir.

Site: www.n3etkinlik.com alan adıyla veya ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Site Hizmetleri: Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, sitenin internet kullanıcılarına çeşitli eğlence ve kültürel etkinlikleri duyurması, ED’lerin düzenleyeceği etkinlikleri site platformunu kullanarak duyurması ve etkinliklere katılım için davetiye, katılım hakkı, rezervasyon vb hizmetlerin sağlanması site hizmetlerini oluşturmaktadır.

Etkinlik düzenleyici: Site vasıtasıyla kendi adına ya da tüm internet kullanıcılarına duyurulmak üzere genel olarak mesleki, eğlence, spor, sanatsal ya da kültürel etkinlik oluşturan ve siteye üye olan kullanıcı gerçek ya da tüzel kişilerdir. Etkinlik; Sitede duyurusu yapılan mesleki, sanat, müzik, eğlence, bilimsel ya da kültürel amaçlı ücretli ya da ücretsiz tüm sosyal aktivitelerdir.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve/veya Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan etkinlik düzenleyiciler de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişidir.

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, ED tarafından satışa arz edilen bilet satış hizmetlerinden yararlanan kullanıcıdır.

Katılımcı: Site üzerinden herhangi bir etkinliğe rezervasyon yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. Katılımcılar aynı zamanda site kullanıcısı olabilirler.

Platform: Etkinlik düzenleyicilerin organizasyon düzenlemesine, bu etkinlikleri duyurmasına, etkinlikler için rezervasyon hizmeti sunmasına, kullanıcıların etkinlikleri inceleyebilmesine, seçmiş oldukları etkinliklere katılmak için rezervasyon adeti seçebildiği kullanıcılar tarafından kullanılan yazılım ön yüzüdür.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, sitede yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik işlemi, Kullanıcı olmak isteyen kişinin Site'nin ilgili kısmına, gerekli kişisel bilgileri yazması ve göndermesi akabinde ve şirek ETKİNLİK tarafından kayıt işleminin onaylanması şartıyla tamamlanır. Üyelik işlemi yapılmadan, bu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisi sağlanamaz.

b) Site'ye üye olabilmek için, hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin ilgili maddesi ile N3 ETKİNLİK tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, N3 ETKİNLİK tarafında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı ve N3 Etkinlik’in Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Gizlilik Sözleşmesi’ne ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle, N3 ETKİNLİK’İN kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple N3 ETKİNLİK’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı'ların N3 ETKİNLİK tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden N3 ETKİNLİK’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul, ve taahhüt ederler. N3 ETKİNLİK, Kullanıcı'lar tarafından n3etkinlik.com.tr sitesine iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu 3. Kişilere, site üyelerine veya etkinlik düzenleyicisine taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı'lar, N3 ETKİNLİK’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) N3 ETKİNLİK, Site üzerinden, N3 ETKİNLİK’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle N3 ETKİNLİK tarafından sağlanmış olabilir ve link ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında N3 ETKİNLİK’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

g) N3 ETKİNLİK’in sunduğu hizmet'lerden yararlananlar ve site'yi kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, N3 ETKİNLİK ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan görsel ve işitsel imgeleri, resim, müzik dahil, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla N3 ETKİNLİK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde N3 ETKİNLİK sorumlu tutulamaz.

h) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı N3 ETKİNLİK’in, N3 ETKİNLİK yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da etkinlik düzenleyicisi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. N3 ETKİNLİK, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Sitenin hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini legal ya da illegal yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden N3 ETKİNLİK’in 3. Kişilere, etkinlik düzenleyicisine ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple N3 ETKİNLİK’in kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme taahhüdü olmayıp bu sebeple N3 ETKİNLİK’in hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da kullanıcılara maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır.

k) Etkinlik programının iptali, ertelenmesi ya da etkinliğin herhangi bir sebeple katılımcıların beklendiği şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle N3 ETKİNLİK’in bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde katılımcılara ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan N3 ETKİNLİK hiçbir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine, etkinliğin oluşma sebebine, etkinliğin ne biçimde seyredeceğine ya da etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak N3 ETKİNLİK’in 3. Kişilere, etkinlik düzenleyicisine ya da kullanıcılara karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

l) N3 ETKİNLİK, sitenin hatasız veya kesintisiz olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, N3 ETKİNLİK, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad, taahhüt vermemektedir. Site ve içeriği "mevcut haliyle" sunulmaktadır. N3 Etkinlik, site üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. N3 ETKİNLİK, sitenin ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. N3 ETKİNLİK sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

m) N3 ETKİNLİK, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına haizdir. N3 ETKİNLİK, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

n) N3 ETKİNLİK, Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, N3 ETKİNLİK ilgili kullanıcıların kullanımına son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmalarına engel olabilir ve/veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

o) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde N3 ETKİNLİK’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) N3 ETKİNLİK kullanıcıların hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için sitesinde verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve sitesini istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. N3 ETKİNLİK tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, N3 ETKİNLİK tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı'lara duyurulur.

5.2. Etkinlik Düzenleyicisinin Hak ve Yükümlülükleri

“Etkinlik düzenleyicisi aynı zamanda site kullanıcısı olabilir ancak etkinlik düzenleyen olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder”

a) ED, site vasıtasıyla kendi adına ya da tüm internet kullanıcılarına duyurulmak üzere genel olarak mesleki, eğlence, spor, sanatsal ya da kültürel etkinlik oluşturan ve siteye üye olan kullanıcı gerçek ya da tüzel kişilerdir.

b) ED işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamiyle gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

c) ED hiçbir şekilde site üzerinden legal olmayan etkinlikler düzenlemeyeceğini her etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve site kullanıcılarına veya N3 ETKİNLİK’e karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Etkinliğe ilişkin kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk etkinlik düzenleyicisine aittir.

e) N3 ETKİNLİK sitesi sadece etkinliklerin duyurulduğu bir platformdur ve kullanıcıların başka yollarla ED’nin düzenlediği etkinliğe ait bilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı site sahibi değildir.

6) Diğer Hükümler

6.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (N3 ETKİNLİK’in telif haklarına tabi çalışmalar) N3 ETKİNLİK’e ait olarak ve/veya N3 ETKİNLİK tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, N3 ETKİNLİK Hizmet'lerini, N3 ETKİNLİK bilgilerini ve N3 ETKİNLİK’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının N3 ETKİNLİK’in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı N3 ETKİNLİK’ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) N3 ETKİNLİK’in, N3 ETKİNLİK Hizmet'leri, N3 ETKİNLİK bilgileri, N3 ETKİNLİK telif haklarına tabi çalışmalar, N3 ETKİNLİK ticari markaları, N3 ETKİNLİK ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

N3 ETKİNLİK, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, N3 ETKİNLİK, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, N3 ETKİNLİK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için N3 ETKİNLİK’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. N3 ETKİNLİK, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, N3 ETKİNLİK’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, site hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması

b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

d) ED’lerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi

e) ED’lerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi

 

N3 Etkinlik Proje Ekibi